برنامه ای برای کوک کردن سیم های گیتار



کد PHP:
http://www.4shared.com/file/sJEw0CZg/6666699999guitar_tuner_-ppsetu.html